Szukaj

Regulamin funkcjonowania Punktu Informacyjnego MOIIB

pobierz plik

 

Regulamin funkcjonowania Punktu Informacyjnego

Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

I. Założenia Ogólne

§1

1.  Punkty Informacyjne są organizowane w określonych rejonach województwa małopolskiego z inicjatywy Izby oraz członków MOIIB z danego terenu.

2.  Celem powołania Punktów Informacyjnych jest:

 • udzielenie zainteresowanym informacji związanych z uzyskaniem uprawnień budowlanych;
 • ułatwienie członkom Izby korzystania z norm, przepisów prawnych oraz czasopism technicznych;
 • umożliwienie organizowania spotkań zawodowych i środowiskowych;
 • ułatwienie dostępu do organów Izby, zespołów, obsługi prawnej i administracyjnej.

 

II. Organizacja Punktu Informacyjnego MOIIB

§2

1. Siedziba  punktów, dni i godziny pełnienia w nim dyżurów, zamieszczone są
w biuletynie „Budowlani” MOIIB oraz na stronie internetowej www.map.piib.org.pl;

2. Punkt Informacyjny prowadzi osoba upoważniona przez Okręgową Radę MOIIB.     Prowadzący organizuje funkcjonowanie PI w zakresie merytorycznym i logistycznym             oraz sprawuje opiekę nad wyposażeniem PI.

3. Do zadań (obowiązków) prowadzącego Punkt Informacyjny należy w szczególności:

 • nadzór nad realizacją zadań Punktu Informacyjnego, określonych w §3 punkt 1-10 regulaminu;
 • organizowanie współpracy na szczeblu lokalnym ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi oraz samorządami zawodowymi;
 • współpraca z firmami, które podzielą się wiedzą i doświadczenie dla podniesienia kwalifikacji członków izby;
 • organizowanie szkoleń dla członków MOIIB, zbiera interesującą ich tematykę, opracowuje programy i umieszcza w planie szkoleń;
 • opracowanie i przesyłanie do MOIIB, preliminarza rocznych kosztów związanych
  z wyposażeniem i działalnością Punktu Informacyjnego;
 • opracowanie corocznego sprawozdania z działalności Punktu Informacyjnego.

4. Na czas swojej nieobecności, prowadzący PI udziela pełnomocnictwa innej osobie do prowadzenia Punktu Informacyjnego.

5. Prowadzący PI może powołać zespół złożony z członków MOIIB dla organizacji szczególnie pracochłonnych prezentacji, szkoleń i spotkań środowiskowych.

6. Biuro MOIIB obsługuje w zakresie niezbędnym do sprawnego działania PI.

7. Koszty funkcjonowania PI są kosztami MOIIB i są ewidencjonowane w księgowości MOIIB. Wszelkie umowy dotyczące funkcjonowania i korzystania z PI są zawierane przez MOIIB.

8. Wyposażenie PI w sprzęt komputerowy i biurowy jest częścią wyposażenia MOIIB.

9. Wykonane prace na rzecz Punktu Informacyjnego rozliczane są godzinowo
w okresach kwartalnych, zgodnie z zasadami gospodarki finansowej MOIIB.

 

III. Szczegółowy zakres działania Punktu Informacyjnego MOIIB

§3

Do podstawowych obowiązków w działaniu Punktu Informacyjnego należy:

1.   Udzielanie wszelkich informacji związanych z działalnością MOIIB;

2. Udzielania zainteresowanym informacji związanych z uzyskaniem uprawnień budowlanych, w zakresie:

 • wymaganego kierunkowego wykształcenia, odpowiedniego lub pokrewnego dla poszczególnych specjalności;
 • sposobu postępowania w przypadku wykształcenia odbiegającego od wskazanego w obowiązującym rozporządzeniu;
 • wymaganego sposobu dokumentowania praktyki zawodowej;
 • składania wniosków na uzyskanie uprawnień budowlanych.

3. Udzielenia zainteresowanym informacji w zakresie możliwości poszerzenie posiadanych uprawnień oraz możliwości uzyskania tytułu rzeczoznawcy         budowlanego.

4. Wydawanie i przyjmowanie wypełnionych wniosków o:

 • wpisanie na listę członków MOIIB;
 • zawieszenie bądź odwieszenie członkostwa;
 • skreślenie z listy członków MOIIB;
 • udzielenie zapomogi członkom MOIIB itp.

5.  Wydawanie osobom posiadającym odpowiednie kierunkowe wykształcenie książek praktyki zawodowej.

6. Drukowanie członkom MOIIB interesujących ich Polskich Norm, Eurokodów oraz przepisów prawnych
z systemu LEX.

7. Udostępnianie czasopism technicznych zainteresowanym członkom MOIIB.

8. Udzielanie szerszych informacji w zakresie zaplanowanych szkoleń.

9. W czasie pełnionego dyżuru, udzielanie wszelkich informacji związanych z działalnością Izby (bezpośrednio lub telefonicznie).

10. Przyjmowanie telefonów, przyjmowanie i wysyłanie poczty elektronicznej.

 

IV. Obowiązek prowadzenia ewidencji.

§4

Punkt Informacyjny zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji jak niżej:

 • z wydawanych książek praktyki zawodowej;
 • osób pełniących dyżury w Punkcie Informacyjnym;
 • odbytych szkoleń w Punkcie Informacyjnym i poza Punktem Informacyjnym;
 • pism i wniosków przychodzących i wychodzących (w systemie komputerowym).

 

Regulamin funkcjonowania Punktu Informacyjnego Małopolskiej OIIB pobierz plik