Szukaj

Budżet Małopolskiej OIIB na 2016 rok

Przychody

1 Składki - 348zł x 11.000
3 828 000,00
2 Wpisowe nowych członków - 100zł. x 500 50 000,00
3 Uprawnienia budowlane i rzeczoznawstwo                                                               
1 183 000,00
4 Odsetki bankowe 70 000,00
5
Inne przychody 3 000,00
6
Środki pieniężne z lokat na inwestycje 250 000,00
Razem przychody
5 384 000,00

Koszty administracyjne

1 Zużycie materiałów i energii (z wyposażeniem biura)                                               
110 000,00
2 Usługi obce
470 000,00
3 Podatki i opłaty
11 000,00
4 Wynagrodzenia i inne świadczenia
750 000,00
5 Koszty Punktów Informacyjnych
135 000,00
6 Pozostałe koszty administracyjne
25 000,00
7 Inwestycje w majątek trwały
250 000,00
Razem koszty administracyjne
1 751 000,00

Koszty statutowe

1 Rady (w tym współpracy z zagranicą)
450 000,00
2 OKK 940 000,00
3 OKR 80 000,00
4 OSD 210 000,00
5 OROZ 150 000,00
6 Organizacji Zjazdu 50 000,00
7 Działalności szkoleniowej                                                                                    
400 000,00
8 Działalności Zespołów Problemowych 85 000,00
9 Wydawnictw dla członków MOIIB 620 000,00
10 Działalności samopomocowej 70 000,00
11 Dodatkowe ubezpieczenia członków (NW i na życie) 396 000,00
12 Inne koszty statutowe 75 000,00

Razem koszty statutowe
3 541 000,00

Razem koszty administracyjne i statutowe 5 292 000,00
Rezerwa 92 000,00
Razem koszty                                
5 384 000,00