Szukaj

Budżet Małopolskiej OIIB na 2017 rok

Przychody

1 Składki - 348zł x 11.200
3 897 600,00
2 Wpisowe nowych członków - 100zł. x 500 50 000,00
3 Uprawnienia budowlane i rzeczoznawstwo                                                               
1 183 000,00
4 Odsetki bankowe 85 000,00
5
Inne przychody 2 000,00
6
Środki pieniężne z lokat na inwestycje 250 000,00
Razem przychody
5 467 600,00

Koszty administracyjne

1 Zużycie materiałów i energii (z wyposażeniem biura)                                               
110 000,00
2 Usługi obce
430 000,00
3 Podatki i opłaty
17 000,00
4 Wynagrodzenia i inne świadczenia
770 000,00
5 Koszty Punktów Informacyjnych
145 000,00
6 Pozostałe koszty administracyjne
30 000,00
7 Inwestycje w majątek trwały
250 000,00
Razem koszty administracyjne
1 752 000,00

Koszty statutowe

1 Rady (w tym współpracy z zagranicą)
510 000,00
2 OKK 970 000,00
3 OKR 95 000,00
4 OSD 200 000,00
5 OROZ 180 000,00
6 Organizacji Zjazdu 50 000,00
7 Działalności szkoleniowej                                                                                    
400 000,00
8 Działalności Zespołów Problemowych 85 000,00
9 Wydawnictw dla członków MOIIB 550 000,00
10 Działalności samopomocowej 60 000,00
11 Dodatkowe ubezpieczenia członków (NW i na życie) 405 000,00
12 Inne koszty statutowe 130 000,00

Razem koszty statutowe
3 635 000,00

Razem koszty administracyjne i statutowe 5 387 000,00
Rezerwa 80 600,00
Razem koszty                                
5 467 600,00