Szukaj

Regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Działań Samopomocowych

pobierz plik
Rozdział 1 Postanowienia ogólne
§1

Celem działalności samopomocowej jest udzielanie członkom Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wsparcia materialnego w formach ustalonych w regulaminie, w duchu koleżeństwa oraz wzajemnej pomocy.

§2

Regulamin został opracowany na podstawie:

 • Art.8 pkt.12, art.40 ust.1 pkt.3 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. "o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów" Dz.U. z 2001r. Nr.5 poz.42 z późniejszymi zmianami.
 • §18 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonego w dniu 27 września 2002r. przez I Krajowy Zjazd Izby.
 • Uchwała OR MOIIB Nr16/R/2003 z dnia 24 marca 2003r. w sprawie powołania zespołów problemowych.
§3

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyto skrótów lub objaśnień należy przez to rozumieć:

 • MOIIB – Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • OR – Okręgowa Rada MOIIB
 • OKR – Okręgowa Komisja Rewizyjna MOIIB
 • ZS – Zespół Samopomocowy MOIIB
 • FS – Fundusz Samopomocowy MOIIB
 • OC – Odpowiedzialność Cywilna
 • długotrwała choroba - czas trwania powyżej 6 miesięcy poświadczona orzeczeniem lekarskim
 • klęski żywiołowe - powódź, pożar, katastrofa budowlana, kradzież mienia znacznej wartości
 • zdarzenia losowe - długotrwała choroba, śmierć członka, klęska żywiołowa
§4

Regulamin określa:

 • strukturę organizacyjną samopomocy
 • zasady tworzenia FS
 • zasady gospodarowania środkami FS
 • zasady korzystania ze świadczeń FS
Rozdział 2 Struktura organizacyjna samopomocy członkom MOIIB
§5
 1. Działaniami samopomocowymi zajmuje się Zespół Samopomocowy MOIIB jako organ pomocniczy Okręgowej Rady Izby
 2. Przewodniczący Zespołu Samopomocowego oraz jego członkowie w liczbie 3-5 powoływani są spośród członków Izby, przez OR Izby na okres kadencji władz MOIIB.
§6

Do obowiązków Zespołu samopomocowego należy:

 1. przyjmowanie podań i wniosków o przyznanie środków finansowych
 2. sprawdzanie i rozpatrywanie złożonej dokumentacji
 3. sporządzanie protokołów z każdego posiedzenia ZS
 4. występowanie z wnioskiem do Prezydium OR o zatwierdzenie przyznania i wypłacenia pomocy osobom uprawnionym
 5. prowadzenie kart świadczeń samopomocowych osób uprawnionych do korzystania z FS
 6. sporządzanie rocznych sprawozdań z wykorzystania środków FS
§7

Działalność Zespołu Samopomocowego nadzorowana jest przez Radę MOIIB oraz OKR

§8

Obsługę administracyjno-finansową ZS prowadzi Biuro MOIIB

Rozdział 3 Źródła tworzenia Funduszu samopomocowego
§9
 1. Coroczny FS tworzony jest w wysokości ubiegłorocznych faktycznych środków finansowych przeznaczonych na działalność samopomocową i każdorazowo zawarty jest w budżecie MOIIB
 2. Środki FS zwiększa się o darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych
Rozdział 4 Przeznaczenie środków Funduszu
§10

Środki FS przeznaczone są na finansowanie działań samopomocowych na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, a zwłaszcza na finansowanie:
zapomóg bezzwrotnych osobom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej (śmierć członka, długotrwała choroba, bezrobocie, zdarzenia losowe, klęski żywiołowe)

§11

Świadczenia z FS nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych do wysokości kwoty określonej w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (w roku podatkowym 2008 kwota ta wynosi 2 280,00 zł)

Rozdział 5 Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z Funduszu samopomocowego
§12

Do korzystania ze świadczeń z FS uprawnieni są:

 • członkowie MOIIB
 • bezrobotni, emeryci, renciści którzy z przyczyn wymienionych w §10, nie mogą sprawować samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • najbliższa rodzina członka MOIIB ( współmałżonek zmarłego członka, dzieci pobierające renty rodzinne po zmarłym członku do czasu ukończenia nauki oraz dzieci niepełnosprawne, które nie mogą podjąć zatrudnienia) do roku od daty śmierci członka.
Rozdział 6 Dysponowanie i gospodarowanie Funduszem samopomocowym MOIIB
§13
 1. Kierunki realizowania działalności samopomocowej w MOIIB ustala na dany rok OR w porozumieniu z ZS.
 2. Ramy gospodarowania środkami, wyznacza roczny plan dochodów i wydatków MOIIB, zatwierdzony przez Okręgowy Zjazd Delegatów
 3. Zakres i wysokość poszczególnych rodzajów świadczeń z FS, określa corocznie OR MOIIB we współpracy z ZS
 4. Decyzję o przyznaniu świadczeń z Funduszu podejmuje Prezydium OR MOIIB na wniosek ZS
 5. Działalność samopomocowa MOIIB prowadzona jest przez ZS, który zarządza i administruje FS w ramach ustalonych corocznym planem
Rozdział 7 Rodzaje i formy działalności samopomocowej w ramach FS
§14
 1. Zapomoga bezzwrotna z przyczyn losowych
§15
 1. Decyzję ustalającą górną wysokość udzielanych zapomóg na dany rok kalendarzowy podejmuje na wniosek ZS, OR - uwzględniając faktyczne możliwości finansowe FS
 2. Zapomoga może zostać przyznana na wniosek uprawnionego lub w przypadku jego śmierci - rodziny - do roku od daty śmierci członka ( wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).
 3. Wysokość zapomogi uzależniona jest od dochodu brutto na członka rodziny na podstawie dokumentów stwierdzających łączne dochody członka MOIIB i współmałżonka oraz dzieci pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu z okresu ostatnich trzech miesięcy( załącznik nr 2 do Regulaminu).
 4. Przy podejmowaniu decyzji Prezydium OR powinno uwzględnić:
  • kolejność złożenia wniosku
  • w udokumentowanych przypadkach losowych Prezydium OR może udzielić zapomogi poza kolejnością.
 5. W przypadku sprawdzenia i stwierdzenia przez ZS, iż przedłożone dokumenty nie są wiarygodne, wnioskujący nie otrzymuje stosownej pomocy.
Rozdział 8 Postanowienia końcowe
§16
 1. Organa MOIIB mogą wnioskować nowe formy i kierunki wykorzystania środków FS, które będą stosowane po zatwierdzeniu przez OR
 2. Wnioski o zapomogi wraz z wymaganymi dokumentami należy składać na adres Biura MOIIB w Krakowie ul. Czarnowiejska 80
 3. Sprawy sporne wynikające z interpretacji poszczególnych zapisów Regulaminu rozstrzyga Przewodniczący MOIIB po zasięgnięciu opinii ZS i Prezydium OR w terminie 14 dni od złożenia skargi
 4. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej w trybie przewidzianym do ich wprowadzenia
 5. Księgowość Funduszy samopomocowych obejmująca wszystkie operacje finansowo-rozliczeniowe oraz imienne rachunki członków MOIIB prowadzi Biuro MOIIB .Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy
 6. Możliwości korzystania ze świadczeń przyznawanych z FS winny być podane do wiadomości członkom MOIIB
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez OR MOIIB i obowiązuje od II półrocza 2008r.
Regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Dzialań Samopomocowych pobierz plik