Szukaj

Regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, zgodnie ze Statutem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a także regulaminem Okręgowych Rad Izby Inżynierów Budownictwa.

§2

Regulamin określa:

 • strukturę organizacyjną Zespołu,
 • zasady działania Zespołu,
 • ramową problematykę prac Zespołu.
Rozdział II. Struktura organizacyjna Zespołu
§3
 1. Zespół składa się z członków w liczbie do 10 osób, w tym: przewodniczącego mianowanego przez Radę MOIIB.
 2. Członkowie Zespołu powoływani są przez  Radę MOIIB na wniosek przewodniczącego Zespołu.
 3. Zespół spośród swoich członków może dokonać wyboru zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
 4. Kadencja Zespołu odpowiada kadencji Rady MOIIB.
 5. Wszelkie zmiany osobowe w składzie Zespołu w trakcie trwania kadencji wymagają akceptacji Rady MOIIB.
Rozdział III.  Zasady działania Zespołu
§4
 1. Zespół działa we wszystkich sprawach tematycznie dotyczących budownictwa, a w szczególności tematów dotyczących przygotowywanych ustaw, rozporządzeń i regulaminów.
 2. Obsługę administracyjno – finansową Zespołu prowadzi biuro MOIIB.
 3. Działalność Zespołu nadzorowana jest przez Radę MOIIB.
 4. Protokoły z każdego posiedzenia Zespołu są sporządzane po odbyciu posiedzenia i podlegają zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu  Zespołu.
 5. W razie potrzeby będą powoływane Zespoły robocze dla konkretnych tematów.
Rozdział IV.  Ramowa problematyka prac Zespołu
§5

Tematyka zakresu zadań Zespołu problemowego ds. Prawno – Regulaminowych obejmuje działania związane z procesem tworzenia i wdrażania Prawa Budowlanego i związany z tym całokształt rozporządzeń wykonawczych a także Ustaw i Rozporządzeń z otoczenia procesów budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów budowlanych.

Ramowe zadania Zespołu problemowego ds. Prawno – Regulaminowych obejmują w szczególności:

 1. Opiniowanie projektów aktów prawnych.
 2. Wnoszenie uwag do już obowiązujących przepisów prawnych.
 3. Stałą współpracę z Zespołem problemowym ds. procesów budowlanych w zakresie pozyskiwania informacji na temat bieżącej problematyki poruszanej przez członków Izby.
 4. Współpracę z Zespołem ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego przy organizacji seminariów specjalistycznych dla poszczególnych specjalności.
 5. Opracowywanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności Zespołu Prawno – Regulaminowego.
Rozdział V.  Postanowienia końcowe
§6
 1. Sprawy sporne wynikające z interpretacji poszczególnych zapisów regulaminu rozstrzyga Przewodniczący Rady MOIIB po zasięgnięciu opinii Zespołu i Prezydium Rady MOIIB w terminie do 30 dni od złożenia skargi.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej w trybie przewidzianym przy zatwierdzaniu.
 3. Zespół realizuje zadania przy pomocy środków finansowych przewidzianych w preliminarzu wydatków zatwierdzonym w ramach budżetu rocznego MOIIB.
 4. Określenie ekwiwalentu za pracę w Zespole następuje według zasad gospodarki finansowej PIIB.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę MOIIB.