Szukaj

Regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Procesów Budowlanych

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, zgodnie ze Statutem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a także regulaminem Okręgowych Rad Izby Inżynierów Budownictwa.

§2

Regulamin określa:

 • strukturę organizacyjną Zespołu,
 • zasady działania Zespołu,
 • ramową problematykę prac Zespołu,
Rozdział II. Struktura organizacyjna Zespołu
§3
 1. Zespół składa się z członków w liczbie do 10 osób, w tym: przewodniczącego mianowanego przez Radę MOIIB.
 2. Członkowie Zespołu powoływani są przez  Radę MOIIB na wniosek przewodniczącego Zespołu.
 3. Zespół spośród swoich członków może dokonać wyboru zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
 4. Kadencja Zespołu odpowiada kadencji Rady MOIIB.
 5. Wszelkie zmiany osobowe w składzie Zespołu w trakcie trwania kadencji wymagają akceptacji Rady MOIIB.
Rozdział III.  Zasady działania Zespołu
§4
 1. Zespół prowadzi działalność w zakresie całokształtu spraw związanych z procesem budowlanym.
 2. Obsługę administracyjno – finansową Zespołu prowadzi biuro MOIIB.
 3. Działalność Zespołu nadzorowana jest przez Radę MOIIB.
 4. Opracowywanie półrocznych i rocznych sprawozdań z imprez naukowo-technicznych współorganizowanych przez MOIIB.
 5. Protokoły z każdego posiedzenia Zespołu są sporządzane po odbyciu posiedzenia
  i podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu  Zespołu.
 6. Dla rozwiązania poszczególnych problemów Zespół może tworzyć grupy  robocze
  z ich przewodniczącymi.

 

 

Rozdział IV.  Ramowa problematyka prac Zespołu
§5

Ramowa problematyka prac Zespołu obejmuje:

 

 1. Analizowanie i opiniowanie aktów prawnych, inicjowanie i zgłaszanie propozycji zmian w aktach prawnych związanych z procesami inwestycyjnymi.
 2. Udział w opracowaniu standardów budowlanych (projektowych, organizacyjnych
  i technicznych zasad realizacji inwestycji oraz BHP), oraz zasad wyceny prac budowlanych.
 3. Analizę stosowania nowoczesnych sprawdzonych technologii wykonawstwa, organizacji pracy i narzędzi wspomagania projektowania budowlanego pod kątem bezpieczeństwa budowli.
 4. Analizę przebiegu procesu przygotowania, projektowania, wykonawstwa
  i nadzorowania inwestycji budowlanych.
 5. Opracowywanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności Zespołu.
Rozdział V.  Postanowienia końcowe
§6
 1. Sprawy sporne wynikające z interpretacji poszczególnych zapisów regulaminu rozstrzyga Przewodniczący Rady MOIIB po zasięgnięciu opinii Zespołu i Prezydium Rady MOIIB w terminie do 30 dni od złożenia skargi.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej w trybie przewidzianym przy zatwierdzaniu.
 3. Zespół realizuje zadania przy pomocy środków finansowych przewidzianych w preliminarzu wydatków zatwierdzonym w ramach budżetu rocznego MOIIB.
 4. Określenie ekwiwalentu za pracę w Zespole następuje według zasad gospodarki finansowej PIIB.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę MOIIB.