Szukaj

Regulamin działania Zespołu Problemowego MOIIB ds. Rzeczoznawstwa

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, zgodnie ze Statutem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a także regulaminem Okręgowych Rad Izby Inżynierów Budownictwa.

§2

Regulamin określa:

 • strukturę organizacyjną Zespołu,
 • zasady działania Zespołu,
 • ramową problematykę prac Zespołu.
Rozdział II. Struktura organizacyjna Zespołu
§3
 1. Zespół składa się z członków w liczbie do 10 osób, w tym: przewodniczącego mianowanego przez Radę MOIIB.
 2. Członkowie Zespołu powoływani są przez  Radę MOIIB na wniosek przewodniczącego Zespołu.
 3. Zespół spośród swoich członków może dokonać wyboru zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
 4. Kadencja Zespołu odpowiada kadencji Rady MOIIB.
 5. Wszelkie zmiany osobowe w składzie Zespołu w trakcie trwania kadencji wymagają akceptacji Rady MOIIB.
Rozdział III.  Zasady działania Zespołu
§4
 1. Zespół prowadzi działalność w zakresie problematyki rzeczoznawstwa budowlanego.
 2. Obsługę administracyjno – finansową Zespołu prowadzi biuro MOIIB.
 3. Działalność Zespołu nadzorowana jest przez Radę MOIIB, a podjęcie współpracy z organizacjami/podmiotami zewnętrznymi  wymaga akceptacji Prezydium Rady MOIIB.
 4. Zespół współpracuje z pozostałymi zespołami problemowymi MOIIB.

 5. Przy ustalaniu programu działania Zespół wykorzystuje pozytywne i sprawdzone formy działania stosowane w innych organizacjach i stowarzyszeniach, nie wyłączając zagranicznych.
 6. Protokoły z każdego posiedzenia Zespołu są sporządzane po odbyciu posiedzenia
  i podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu  Zespołu.
 7. Dla rozwiązania poszczególnych problemów Zespół może tworzyć grupy robocze
  z ich przewodniczącymi.
Rozdział IV.  Ramowa problematyka prac Zespołu
§5
Zakres prac Zespołu obejmuje całokształt działań związanych z szeroko rozumianym rzeczoznawstwem budowlanym i wdrażaniem Standardów opinii i ekspertyz technicznych
w budownictwie.

Ramowa problematyka prac Zespołu obejmuje:

 1. Działania dla spopularyzowania „Standardów dotyczących opinii i ekspertyz technicznych w budownictwie”.
 2. Współpracę z pozostałymi zespołami problemowymi MOIIB w zakresie tworzenia opracowań dotyczących budownictwa.
 3. Współpracę z ośrodkami rzeczoznawstwa stowarzyszeń naukowo – technicznych krajowych i zagranicznych, współpracujących z MOIIB.
 4. Współpracę z sądami w zakresie podnoszenia jakości opinii i ekspertyz opracowywanych dla potrzeb sądów.
 5. Organizację cyklicznych seminariów i paneli dyskusyjnych poświęconych problematyce rzeczoznawstwa.
 6. Udział przedstawicieli Zespołu w seminariach i konferencjach naukowo -technicznych organizowanych corocznie przez PIIB.
Rozdział V.  Postanowienia końcowe
§6
 1. Sprawy sporne wynikające z interpretacji poszczególnych zapisów regulaminu rozstrzyga Przewodniczący Rady MOIIB po zasięgnięciu opinii Zespołu i Prezydium Rady MOIIB w terminie do 30 dni od złożenia skargi.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej w trybie przewidzianym przy zatwierdzaniu.
 3. Zespół realizuje zadania przy pomocy środków finansowych przewidzianych w preliminarzu wydatków zatwierdzonym w ramach budżetu rocznego MOIIB.
 4. Określenie ekwiwalentu za pracę w Zespole następuje według zasad gospodarki finansowej PIIB.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę MOIIB.