Szukaj

Regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego

pobierz plik

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, zgodnie ze Statutem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a także regulaminem Okręgowych Rad Izby Inżynierów Budownictwa.

§2

Regulamin określa:

 • strukturę organizacyjną Zespołu,
 • zasady działania Zespołu,
 • ramową problematykę prac Zespołu.
Rozdział II. Struktura organizacyjna Zespołu
§3
 1. Zespół składa się z członków w liczbie do 10 osób, w tym: przewodniczącego mianowanego przez Radę MOIIB.
 2. Członkowie Zespołu powoływani są przez  Radę MOIIB na wniosek przewodniczącego Zespołu.
 3. Zespół spośród swoich członków może dokonać wyboru zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
 4. Kadencja Zespołu odpowiada kadencji Rady MOIIB.
 5. Wszelkie zmiany osobowe w składzie Zespołu w trakcie trwania kadencji wymagają akceptacji Rady MOIIB.
Rozdział III.  Zasady działania Zespołu
§4
 1. Zespół prowadzi działalność w zakresie pogłębiania i aktualizacji wiedzy technicznej oraz przepisów prawa w zakresie specjalności reprezentowanych przez członków Izby.
 2. Obsługę administracyjno – finansową Zespołu prowadzi biuro MOIIB.
 3. Działalność Zespołu nadzorowana jest przez Radę MOIIB.
 4. Zespół współpracuje z Komisją ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego RK PIIB.
 5. Przy ustalaniu programu działania w zakresie ustawicznego doskonalenia zawodowego Zespół wykorzystuje pozytywne i sprawdzone formy stosowane
  w Państwach Grupy Wyszehradzkiej.
 6. Protokoły z każdego posiedzenia Zespołu są sporządzane po odbyciu posiedzenia
  i podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu  Zespołu.
 7. Dla rozwiązania poszczególnych problemów Zespół może tworzyć grupy  robocze
  z ich przewodniczącymi.
Rozdział IV.  Ramowa problematyka prac Zespołu
§5

Ramowa problematyka prac Zespołu obejmuje:

 1. Opracowywanie kwartalnych planów imprez naukowo-technicznych (konferencji, seminariów, kursów, wycieczek technicznych itp.) przy współpracy z branżowymi Stowarzyszeniami naukowo-technicznymi.
 2. Opiniowanie programów konferencji naukowo-technicznych współfinansowanych przez MOIIB i wniosków o dofinansowanie konferencji.
 3. Opiniowanie wniosków o częściowe dofinansowanie dla członków MOIIB zgodnie
  z obowiązującym regulaminem.
 4. Inicjowanie rozwoju szkoleń e’lerningowych.
 5. Współpraca z innymi Zespołami problemowymi MOIIB w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków Izby.
 6. Opracowywanie półrocznych i rocznych sprawozdań z imprez naukowo-technicznych współorganizowanych przez MOIIB.
 7. Opracowywanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności Zespołu.
Rozdział V.  Postanowienia końcowe
§6
 1. Sprawy sporne wynikające z interpretacji poszczególnych zapisów regulaminu rozstrzyga Przewodniczący Rady MOIIB po zasięgnięciu opinii Zespołu i Prezydium Rady MOIIB w terminie do 30 dni od złożenia skargi.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej
  w trybie przewidzianym przy zatwierdzaniu.
 3. Zespół realizuje zadania przy pomocy środków finansowych przewidzianych
  w preliminarzu wydatków zatwierdzonym w ramach budżetu rocznego MOIIB.
 4. Określenie ekwiwalentu za pracę w Zespole następuje według zasad gospodarki finansowej PIIB.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę MOIIB.

 

Regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego pobierz plik